RACH-LEX Sp. z o.o.
Ul. Kościuszki 13 pok. 208
10-501 Olsztyn


Najczęściej zadawane pytania dotyczące usług księgowych:

1. Jaką dokumentację należy prowadzić w ramach działalności gospodarczej?
Odpowiedź: W zależności od rodzaju zgłoszonego obowiązku podatkowego oraz od osiąganych obrotów będziemy mieli obowiązek prowadzenia:

a) ewidencji ryczałtowych
b) księgi przychodów i rozchodów
c) ksiąg handlowych

2. Kto jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji ryczałtowej?
Odpowiedź: Podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają obowiązek prowadzić ewidencję przychodu. Szczegółowe zasady jej prowadzenia ustalono w rozporządzeniu Ministra Finansów z 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 219 poz. 1836 z późn. zm.).

3. Kto jest zobowiązany do prowadzenia książki przychodów i rozchodów?
Odpowiedź: Obowiązek prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR) dotyczy osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, których właścicielami są osoby fizyczne, jeżeli osiągnięte przez nie przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro (dla 2013 r. limit przychodów wynosi 4.936.560 zł).

4. Jakie są terminy oraz formalności założenia książki przychodów i rozchodów?
Odpowiedź: Jeżeli podatnik ma obowiązek prowadzenia KPiR powinien ją założyć na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej lub na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego. O założeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów informuje się właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania podatnika) naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 20 dni od daty jej założenia.

5. Jakie jest przeznaczenie prowadzonych ksiąg?
Odpowiedź:
Zapisujemy w KPiR dokonaną sprzedaż, a także koszty poniesione w celu uzyskania przychodu, które są związane z prowadzoną działalnością. Ewidencja ta jest podstawą określenia zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. KPiR służy więc głównie do prawidłowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym, gdzie na podstawie zapisów dokonanych w księdze wylicza się wielkość należnego podatku.

KPiR służy jednak nie tylko urzędnikom, ale również samemu podatnikowi. Na jej podstawie może dokonać on oceny efektywności swojej działalności, informuje bowiem o podstawowych wielkościach (przychody, koszty) obrazujących funkcjonowanie firmy. KPiR jet także niezbędnym dokumentem podczas starania się o kredyt bankowy

6. Kto jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych?
Odpowiedź:
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich, oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody za rok ubiegły wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro. Niezależnie od osiągniętych przychodów obligatoryjny obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy spółek prawa handlowego (spółka z o.o., spółka akcyjna i podobne)

Wyrażoną w euro wielkość przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września każdego roku (w roku 2012 kurs euro wyniósł: 4,1138 zł/euro, zgodnie z tabelą kursów NBP z dnia 28 września 2012 r., nr 189/A/NBP/2012) zatem kwota zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2013 r. wynosi: 1.200.000 euro x 4,1138 zł/euro) = 4.936.560 zł.

Podstawa prawna:

1) Art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.);
2) Art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).