RACH-LEX Sp. z o.o.
Ul. Kościuszki 13 pok. 208
10-501 Olsztyn


Usługi księgowe
Prowadzenie ksiąg wymaganych przepisami w zależności od wybranej formy opodatkowania

Świadcząc usługi rachunkowe dostosowujemy się do rodzaju i wymogów Państwa firmy. Nasze księgi prowadzone są przejrzyście i rzetelnie. Zyskują Państwo pewność, iż księgowość zorganizowana jest zgodnie z najlepszą praktyką i obowiązującymi przepisami prawa.

Definicję prowadzenia ksiąg znajdziemy w ustawie o rachunkowości w art. 76a. Zgodnie z tym przepisem usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie:

  • prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
  • wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, sporządzania sprawozdań finansowych, gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą, poddania badaniu i ogłaszania sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą o rachunkowości.

Nasze biuro rachunkowe prowadzi usługi księgowe dla podmiotów jednoosobowych, spółek cywilnych, jawnych oraz firm prawa handlowego. Kompleksowa oferta powoduje redukcję kosztów w porównaniu z utrzymywaniem w firmie etatów księgowych, przejęcie większości obowiązków w trakcie kontroli, możliwość skorzystania z usług doradcy podatkowego a także bezpieczeństwo ze względu na posiadane ubezpieczenie z tytułu świadczonych usług księgowych i doradztwa podatkowego. 


 Najczęściej zadawane pytania o usługi księgowe